Yhteistyöllä lisätään helsinkiläisten hyvinvointia

Keppijumppaajia puistossa.
Kuva: Maarit Hohteri

Helsingin kaupunki järjesti tammi-helmikuun aikana kolme HYTE-neuvottelutilaisuutta, joissa keskusteltiin hyvinvointia ja terveyttä koskevista ilmiöistä, tavoitteista ja toimenpiteistä. Näihin lakisääteisiin neuvotteluihin osallistui työntekijöitä kaupungin eri toimialoilta, järjestöistä, oppilaitoksista, valtiolta ja HUS-yhtymästä. Neuvotteluiden keskeiset tulokset lisätään Helsingin vuosittaiseen hyvinvointikertomukseen ja niitä hyödynnetään seuraavan vuoden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelussa ja johtamisessa.

HYTE-neuvottelut toteutettiin kolmena ikäryhmäkohtaisena tilaisuutena, mikä mahdollisti teemojen tarkastelun lasten, nuorten ja lapsiperheiden, työikäisten sekä ikääntyneiden helsinkiläisten näkökulmista. Keskusteluja käytiin työpajoissa, joissa keskityttiin alueellisen yhteistyön kehittämiseen ja eriytymisen ehkäisyyn, liikkumiseen ja harrastamiseen sekä mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviin kysymyksiin. Osallistujien monipuolinen asiantuntemus ja näkemykset antoivat arvokasta tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön kehittämiseen.

Työpajoissa keskusteltiin aktiivisesti ja tuotiin monipuolisesti esille seikkoja, joiden avulla on mahdollista tukea eri ikäisten kaupunkilaisten hyvinvointia ja lisätä turvallisuutta arjen ympäristössä. Lasten ja nuorten osalta työpajan keskustelussa nousi esille palveluiden ulkopuolelle jääneiden tavoittaminen eri toimijoiden kanssa. Nuorten luontaisen liikkumisen väheneminen sekä liikunnan kaupallistuminen tuotiin myös keskustelupöytään. Sähkösavukkeiden eli vapen käyttö on herättänyt huolta nuorten parissa työskentelevien kanssa. Päihdekokeiluihin tulisi puuttua napakammin heti kun niitä havaitaan.

Työikäisten työpajassa keskusteltiin palvelujen saatavuuden varmistamisesta sekä arkiliikunnan tärkeydestä. Lisäksi painotettiin elämäntapojen yhteyttä mielen hyvinvointiin. Ikääntyneiden osalta korostettiin palvelujen oikea-aikaista saatavuutta ja sitä, että palveluihin tulisi päästä ilman digiosaamista. Keskustelussa korostui myös esteetön ja turvallinen kaupunkiympäristö sekä yksinäisyyden ehkäisy.

“Työpajoissa tapahtuva keskustelu on ollut hieno tapa tehdä kokonaisvaltaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä”, sanoo yksikön päällikkö Marjo Poteri keskitetyistä hyvinvoinnin edistämisen palveluista. “Yhteistyöllä voidaan lisätä hyvinvointia kaikille kaupunkilaisille.”

Moni osallistuneista kokee yhteistyön kaupungin ja järjestöjen välillä hyvänä. Neuvottelutilaisuuden järjestämiseen oltiin tyytyväisiä ja nähtiin, että HYTE-neuvottelut toivat mahdollisuuden dialogisuuteen, uusien ideoiden syntymiseen ja yhteistyökumppaneiden tapaamiseen. Osallistujat näkevät, että Helsingissä on paljon toimijoita, joilla on yhteinen päämäärä ja jotka voivat edistää yhdessä samoja asioita.