Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://hyte.hel.fi/.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG-ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet

Ei-tekstuaalinen sisältö: Kaikilla ei-koristeellisilla kuvilla ei ole tekstivastineita (WCAG 2.1: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö).

Näkyvä kohdistus: Näkyvä kohdistus ei ole pysyvästi näkyvillä kaikissa painikkeissa (WCAG 2.1: 2.4.7 Näkyvä kohdistus).

Linkkien kohde: Kaikkien linkkien kohde ei ole selkeä avustavan teknologian käyttäjille (WCAG 2.1: 2.4.4 Linkin tarkoitus).

Otsikot: Otsikot eivät aina etene teknisesti loogisen otsikkohierarkian mukaisesti (WCAG 2.1: 2.4.6 Otsikot ja nimilaput).

Kontrasti: Sivustolla on sisältöä, jonka tekstin kontrasti suhteessa taustaan on alle minimimääräysten (WCAG 2.1: 1.4.3 Kontrasti (minimi).

Sivuston kieli: Sivuston kaikki sisältö ei ole saatavilla eri kieliversioissa (WCAG 2.1: 3.1.2 Osien kieli).

PDF-tiedostot: Sivustolla on PDF-tiedostoja, joiden rakenteen osia ei ole teknisesti koodimerkitty avustavan teknologian käyttäjille (kuten kuvat, otsikot, linkit) ja joiden sivuotsikoita, ensisijaista kieltä tai loogista kohdistusjärjestystä ei ole määritetty. Kaikilla kuvilla/kuvaajilla ei ole myöskään tekstivastineita. Joissain tiedostoissa otsikoiden kontrasti on myös alle määritetyn minimirajan ja pelkkää väriä on käytetty osoittamaan merkitystä erityyppisissä graafisissa kuvaajissa (WCAG 2.1: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, 1.3.1 informaatio ja suhteet, 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys, 1.4.1 Värien käyttö, 1.4.3 Kontrasti (minimi), 2.4.2 Sivuotsikot, 3.1.1 Sivun kieli).

PowerBI-koosteraportti: Näppäimistökohdistus ei etene loogisesti eikä sisältö ole saavutettavaa avustavalla teknologialla, sillä painikkeilla ei ole saavutettavia nimiä eivätkä kaikki sisällön muutokset välity automaattisesti. Kaikilla kuvilla ja kuvaajilla ei ole tekstivastineita, kontrasti on osittain alle minimimääräysten ja kuvaajissa osoitetaan merkitystä pelkkää väriä käyttäen(WCAG 2.1: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, 1.4.1 Värien käyttö, 1.4.3 Kontrasti (minimi), 2.4.3 Kohdistusjärjestys, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo, 4.1.3 Tilasta kertovat viestit).

Puutteiden korjaus

Havaittuja saavutettavuuspuutteita pyritään korjaamaan jatkuvasti. Tässä selosteessa havaittujen saavutettavuuspuutteiden listausta päivitetään sen mukaan, kun puutteita saadaan korjattua.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä palautelomakkeella palautteet.hel.fi. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 15.12.2023.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta.

Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Unicus Oy.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa:

Kaupunginkanslia, viestintäosasto, ulkoinen viestintä
city.helsinki@hel.fi

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.


Saavutettavuuden oikeussuoja, täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000

Avoinna: ma–pe klo 8.00–16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuilta neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 27.12.2023:
Kaupunginkanslia, viestintäosasto, ulkoinen viestintä
Helsingin kaupunki