HYTE Helsingissä

Kuva: Julia Kivelä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) tavoitteina Helsingissä on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta arjen ympäristöissä. HYTE-työllä edistetään oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta ja asukkaiden mahdollisuuksia osallisuuteen, ehkäistään hyvinvointi- ja terveyseroja, syrjäytymistä ja yksinäisyyttä samoin kuin edistetään tietoon perustuvien ehkäisevien toimintatapojen ja mallien käyttöä ja tuetaan sosiaalisesti, ekologisesti sekä taloudellisesti kestävän kaupungin kehitystä. HYTE-työ on kaupungin eri toimialojen ja kumppaneiden kanssa yhteistyössä toteuttamaa yksilöön, perheeseen, yhteisöihin, väestöön ja näiden elinympäristöihin kohdistuvaa toimintaa.

Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025 “Kasvun paikka” mukaan Helsingissä jokaisen iästä ja terveydentilasta riippumatta tulee voida elää hyvää, turvallista ja omanlaistansa elämää. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus toteuttaa itseään ja luoda mahdollisuuksia hyvinvointinsa lisäämiseen. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, ihmisoikeudet ja osallisuuden kokemukset ovat edellytys hyvälle elämälle. ​Helsinkiläisillä on mahdollista elää turvallisesti viihtyisässä ja kauniissa kaupunkitilassa positiivisesti omaleimaisissa kaupunginosissa.

Uudistetun lainsäädännön mukaan kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä sekä strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet.​ Kunnan on seurattava kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. Kunnassa on raportoitava kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain. Lisäksi kunnassa on valmisteltava valtuustolle valtuustokausittain hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus edellä mainituista asioista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä rakennetaan valtuustokausittain valittujen painopisteiden kautta.

Vuosina 2022–2025 edistetään

  • mielen hyvinvointia
  • mahdollisuuksia harrastamiseen ja vapaa-ajan toimintaan
  • arjen liikkumista
  • terveellisiä elintapoja
  • hyvien väestösuhteiden syntymistä
  • turvallisen ja kauniin kaupungin kehittymistä
Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat ja eriarvoisuus vähenee:
> Johtamis -ja koordinaatiorakennetta, toimintatapoja ja vaikuttavuutta parannetaan
HYTE-työ toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä ohjaa ja linjaa kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Ohjausryhmä on asetettu kaupunginhallituksen päätöksellä ja sen puheenjohtajana toimii kunkin toimialan johtajat vuorotellen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kaupunkitasoinen koordinaatio on kaupunginkanslian strategiaosaston tehtävä.

Helsinki jatkaa sote-uudistuksessa nykyisellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamis- ja koordinaatiomallilla, jossa myös sosiaali- ja terveystoimiala sekä Pelastuslaitos ovat mukana. Toimintatapaa kehitetään tarpeen mukaan uudistunut lainsäädäntö huomioiden. Osana sote-uudistuksen toimeenpanoa Helsingin kaupunki osallistuu lisäksi Uudenmaan hyvinvointialueiden ja HUSin kanssa tehtävään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöhön.