Kouluterveyskysely

Kuva: Jefunne Gimpel

Helsingin kaupungin HYTE-työ perustuu kattavaan tilasto- ja tutkimustietoon kaupunkilaisten hyvinvoinnista, terveydestä sekä arjen turvallisuudesta. Eräs keskeinen tietolähde lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden osalta on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama Kouluterveyskysely. Helsingin kaupunki hyödyntääkin Kouluterveyskyselyn tuloksia omassa toiminnassaan monipuolisesti.

Kouluterveyskyselyä hyödynnetään kaupunkiyhteisesti, toimialakohtaisesti, kouluissa, oppilaitoksissa sekä opiskeluhuollon palveluissa kuin myös kaupungin poikkihallinnollisissa työryhmissä ja verkostoissa. Sen tuottama tieto on tietoperustana useissa hyvinvointisuunnitelman toimenpiteissä, hankerahoitushauissa kuin myös resurssien tarveperustaisessa kohdentamisessa. Kyselyn tulokset toimivat keskeisenä lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden tilaa ja muutosta kuvaavana tietolähteenä mm. kaupungin strategiatyössä ja hyvinvointikertomuksissa.

Helsingin kaupungin kaupunkitietopalveluiden tuottamat omat tutkimukset ja tarkastelut aineistoa hyödyntäen syventävät tilannekuvaa erityisesti helsinkiläislasten ja -nuorten osalta. Näissä analyyseissa huomioidaan esimerkiksi perhetaustaan, yksilötekijöihin tai asuinalueisiin liittyviä näkökulmia ja näiden yhteyksiä eri ilmiöihin. Kyselyn tuloksia käsitellään HYTEn ohjausryhmässä ja siihen kuuluvissa verkostoissa säännöllisin väliajoin, ja kyselyn tiedot muovaavat kyseisten verkostojen toimintaa. Tulokset ohjaavat eri kaupungin toimialojen palvelujen johtamista ja suunnittelua. Helsingin kaupunki panostaa aktiivisesti myös siihen, että kyselyn tuloksia käsitellään kouluyhteisöissä huomioiden lapset, nuoret, vanhemmat, koulu- ja opiskeluhuollon työntekijät sekä opetushenkilöstö.

Helsingin oma Kouluterveyskyselyn työryhmä koordinoi kyselyn tuottaman tiedon hyödyntämistä kaupungin toiminnassa.