Ehkäisevä päihdetyö

Kuva: Julia Kivelä

Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytön aiheuttamia haittoja päihteiden käyttäjille, heidän läheisilleen ja yhteiskunnalle vahvistamalla suojaavia tekijöitä ja vähentämällä riskitekijöitä, vähentämällä haittoja, lisäämällä ymmärrystä päihdeilmiöstä sekä edistämällä päihteitä käyttävien oikeuksia. Kaupunkilaisille tuotetaan tietoa päihteiden käytön aiheuttamista haitoista ja välineitä niiden käytön ehkäisyyn. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään niin perustason työssä kuin moniammatillisissa asiantuntijaverkostoissa.

Helsingin ehkäisevän päihdetyön verkosto

Vuonna 2020 perustettiin Helsingin ehkäisevän päihdetyön verkosto, jossa on Helsingin kaupungin toimijoiden lisäksi edustus myös järjestösektorilta ja valtionhallinnosta. Verkoston toimintaan kuuluu ehkäisevän päihdetyön ajankohtaisten asioiden käsittely, tiedonvaihto ja vahvan tietopohjan luominen ehkäisevälle päihdetyölle, hyvien toimintamallien ja käytäntöjen esittely sekä yliopistoyhteistyö. Ehkäisevän päihdetyön verkosto edistää työllään osaltaan helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä.

Ehkäisevän päihdetyön laissa määriteltynä toimielimenä toimii Helsingissä kaupunginhallitus.

Pakka-toimintamalli

Pakka-toimintamalli on paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty suomalainen ehkäisevän päihdetyön tutkittu menetelmä. Ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään vaikuttamaan päihteiden kysyntään ja saatavuuteen ja sitä kautta päihteiden käyttöön. Pakka-työtä tehdään tiiviisti eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointityössä. Pakka-työ on kirjattu Helsingin hyvinvointisuunnitelmaan 2022–2025.

Valtakunnallisesti Pakka-työtä kehittää ja koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Pakka-toimintamallissa painopiste on alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä rahapelien saatavuuteen puuttumisessa.

Pakka-mallin mukaisella työllä voidaan tutkimusten mukaan:

  • parantaa ikärajavalvontaa myyntipaikoissa
  • vähentää alaikäisten alkoholin ja nikotiinituotteiden saatavuutta
  • tukea alaikäisten päihteettömyyttä ja vaikuttaa asukkaiden asenteisiin alaikäisten juomisesta
  • tiukentaa päihtyneille anniskelua ravintoloissa.

Helsingissä tehtäviä Pakka-toimenpiteitä ovat esimerkiksi joka toinen vuosi toteutettava päihdetilannekysely asukkaille sekä kesäisin Terassi-Pakka, jossa keskiössä on ravintolahenkilökunnan kanssa käydyt keskustelut vastuullisuudesta. Elinkeinon mukanaolo on Pakka-toiminnan ydin. Ravintoloiden ja kauppojen yrittäjät ja henkilökunta huolehtivat vastuullisesta myynnistä työssään.

Helsingin Pakka-työtä tukee Pakka-ohjausryhmä, jossa ovat mukana kaupungin toimialojen työntekijöiden lisäksi Helsingin poliisin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston edustajat sekä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Pääkaupunkiseudun Pakka-tarjontatyöryhmässä ovat edellisten lisäksi mukana elinkeino, vartiointi sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edustaja.

Savuton Helsinki

Helsingin kaupunki on julistautunut savuttomaksi kaupungiksi vuonna 2007 ja on siitä lähtien toiminut järjestelmällisesti savuttomuuden ja nikotiinittomuuden edistämiseksi luomalla savuttomuutta ja nikotiinittomuutta tukevia rakenteita ja toimintamalleja sekä toteuttamalla tupakkalain mukaisia toimenpiteitä. Osana kaupungin ehkäisevän päihdetyön verkostokokonaisuutta toimii Savuton Helsinki -verkosto, joka perustettiin Savuton Helsinki -ohjelman (2007–2015) jälkeen.

Savuton Helsinki -kriteerit otettiin käyttöön kaupunginvaltuuston päätöksellä vuonna 2007.

Savuton Helsinki -verkosto

Verkosto toimii koordinoivana asiantuntijaverkostona savuttomuus- ja nikotiinittomuustyön tukena ja sen tehtävänä on toimialojen tukeminen tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyssä ja vähentämisessä sekä savuttomien ympäristöjen vahvistamisessa. Se myös seuraa ja raportoi savuttomuus- ja nikotiinittomuustyön etenemistä asetettujen kansallisten ja kaupungin omien tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi se välittää tietoa ja hyviä käytäntöjä sekä toteuttaa Helsingin kaupungin eri toimialojen ja kansalaisjärjestöjen verkostoyhteistyötä tupakka- ja nikotiinituotteiden ehkäisy- ja vähentämistyössä.

Tupakkalain mukainen valvonta Helsingissä kuuluu kaupungin ympäristöpalveluiden tehtäviin. Tupakkavalvonnan tehtävät perustuvat pääosin tupakka- ja terveydensuojelulakeihin sekä niiden nojalla annettuihin säädöksiin. Viime vuosina tupakkavalvonnan tehtävät ovat lisääntyneet huomattavasti tupakkalain muutosten myötä.

Tupakkavalvonnan keskeiset tehtävät liittyvät tupakkalain alaisten tuotteiden myynnin, tupakointikieltojen ja -rajoitusten sekä tupakkatuotteiden mainonnan valvontaan. Tupakkalain valvontaa varten ympäristöpalveluissa laaditaan vuosittain valvontasuunnitelma, jonka mukaan valvontaa toteutetaan.

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden rooli Savuton Helsinki -verkostossa on tupakkalain valvonnan asiantuntijana toimiminen. Tupakkalain mukaisessa valvontasuunnitelmassa on yhtenä painopistealueena ollut vuodesta 2020 alkaen yhteistyö ehkäisevän päihdetyön kanssa.

Ymmärrä ja puutu – nuoret vapetuksen keskellä

Videolla annetaan vinkkejä nuorten sähkösavukkeiden käytön tunnistamiseen, kerrotaan vapen ja nikotiinin käyttöön liittyvistä haitoista, sekä kannustetaan puheeksi ottamiseen. Video on tarkoitettu lasten ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten käyttöön ja soveltuu myös lasten ja nuorten läheisille katsottavaksi. Video on osa Savuton Helsinki –verkoston työtä. Video: Tussitaikurit Oy / Marker Wizards Ltd

Lisää aiheesta sekä apua ja tukipalveluja tupakoinnin ja nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen:

Tarja Saarinen, Helsingin Sotepe: Mitä jokaisen on hyvä tietää vapesta ja sen puheeksi ottamisesta? PDF

Tuulia Råmark, Suomen syöpäyhdistys: Mitä jokaisen on hyvä tietää vapesta ja sen puheeksi ottamisesta? PDF

THL: Tupakoinnin lopettaminen

Omaolo: Tupakoinnin lopettamisen valmennusohjelma

Hengitysliitto: Savuton ja nikotiiniton elämä

Fressis: Luotettavaa terveystietoa nuorille

Neuvola

Kouluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto

Ryhmätoiminta terveysasemilla