Ehkäisevä päihdetyö

Kuva: Julia Kivelä

Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytön aiheuttamia haittoja päihteiden käyttäjille, heidän läheisilleen ja yhteiskunnalle vahvistamalla suojaavia tekijöitä ja vähentämällä riskitekijöitä, vähentämällä haittoja, lisäämällä ymmärrystä päihdeilmiöstä sekä edistämällä päihteitä käyttävien oikeuksia. Kaupunkilaisille tuotetaan tietoa päihteiden käytön aiheuttamista haitoista ja välineitä niiden käytön ehkäisyyn. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään niin perustason työssä kuin moniammatillisissa asiantuntijaverkostoissa.

Helsingin ehkäisevän päihdetyön verkosto

Vuonna 2020 perustettiin Helsingin ehkäisevän päihdetyön verkosto, jossa on Helsingin kaupungin toimijoiden lisäksi edustus myös järjestösektorilta ja valtionhallinnosta. Verkoston toimintaan kuuluu ehkäisevän päihdetyön ajankohtaisten asioiden käsittely, tiedonvaihto ja vahvan tietopohjan luominen ehkäisevälle päihdetyölle, hyvien toimintamallien ja käytäntöjen esittely sekä yliopistoyhteistyö. Ehkäisevän päihdetyön verkosto edistää työllään osaltaan helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä.

Ehkäisevän päihdetyön laissa määriteltynä toimielimenä toimii Helsingissä kaupunginhallitus.

Pakka-toimintamalli

Pakka-toimintamalli on suomalainen tutkittu sovellus päihdehaittoja ehkäisevälle paikalliselle työlle. Pakka-toimintamallissa painopiste on alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen puuttumisessa.

Pakka-toimintamallissa tehdään paikallisiin yhteisöihin keskittyvää ehkäisevää päihdetyötä, jonka tavoitteena on että

  • nuorten ja aikuisten alkoholin käyttö, tupakointi ja ongelmia aiheuttava pelaaminen vähenevät
  • juomisen, tupakoinnin ja rahapelaamisen aloitusikä nousee
  • humalajuominen haittoineen vähenee
  • alueen ja seudun alkoholiin, tupakointiin ja rahapelaamiseen liittyviä haittoja ehkäistään suunnitelmallisesti yhteistyössä monitoimijaisen verkoston kanssa.

Pakka-toimenpiteitä ovat esimerkiksi vuosittain tehtävät integroidut ostokokeet myyntipisteisiin, asiakasarvioinnit ravintoloihin sekä erilaiset nuorille välittämiseen liittyvät kampanjat.

Helsingin Pakka-työssä toimii moniammatillinen Pakka-ohjausryhmä, jossa on mukana kaupungin eri sektoreiden työntekijöiden lisäksi myös Helsingin poliisin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston edustajat sekä järjestöistä Ehyt ry. Pakka-tarjontatyöryhmässä ovat edellisten lisäksi mukana päivittäistavarakaupan edustajat.