Lapsiystävällinen kunta -malli

Kuva: Jussi Hellsten

Haluamme, että Helsinki on lapsiystävällinen kaupunki, jossa jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen kasvuun ja kehittymiseen. Helsinki sitoutuu edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Vahvistamme osallisuutta ja vuorovaikutteisuutta kaikessa kaupungin toiminnassa.

Helsingin kaupunki on kandidaattijäsenenä mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyössä. Lapsiystävällinen kunta -työ perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja siinä edistetään lapsen oikeuksien toteutumista kunnassa. Jokainen lapsi on arvokas ja lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille.

Lapsiystävällinen kunta -työssä ovat mukana kaikki kaupungin toimialat ja kaupunginkanslia. Vuosina 2022–2024 toteutetaan keväällä 2022 hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa. Lapsilla ja nuorilla on tärkeä rooli työssä. Lapsilla ja nuorilla on edustus myös Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmässä. Ryhmässä on myös luottamushenkilöedustus sekä järjestöedustus.

Video: UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli kahdessa minuutissa  


Taustalla lapsen oikeudet

Monet lasten ja nuorten kannalta tärkeät asiat toteutetaan kunnassa. YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) on kaikkia alle 18-vuotiaita koskeva ihmisoikeussopimus. UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja jalkauttaa kansallista lapsistrategiaa kuntiin.

Lapsiystävällinen kunta -mallissa
 • tunnistetaan, missä lapsen oikeuksien osa-alueissa kaupungissa on kehitettävää
 • määritellään, mitä kaupungin tulee tehdä, jotta lasten oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin ja
 • seurataan asetettujen tavoitteiden edistymistä systemaattisesti.

Toimintamallin pohjalta Helsingissä on kartoitettu nykytilaa ja nostettu sen pohjalta viisi tavoitetta:

1. Lasten ja nuorten parissa työskentelevät kuten varhaiskasvattajat, opettajat, nuorisopalvelujen ja lastensuojelun työntekijät saavat täydennyskoulutusta lapsen oikeuksista
 • Tietoisuutta lapsen oikeuksista levitetään toimialoilla ja kaupungin eri työryhmissä. Lisäksi varmistetaan, että työ näkyy osana kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelua.
 • Selvitetään mahdollisuudet liittää lapsen oikeudet -osuus toimialojen täydennyskoulutuksen ja osaamisen kehittämisen suunnitelmiin.
 • Tuotetaan lapsen oikeuksien tietopaketti luottamushenkilöille osaksi luottamushenkilöportaalia.
 • Lasten ja nuorten kanssa tuotettua materiaalia ja palautetta hyödynnetään koulutusmateriaalina. Lapset ja nuoret toimivat myös kouluttajina. Yhtenä koulutusosiona huomioidaan haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten oikeudet.
2. Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönoton ja systemaattiseen toteuttamisen tueksi on kaupungin toiminnassa käytössä selkeät ohjeistukset
 • Perustetaan kaupunkiyhteinen lapsivaikutusten arvioinnin kehittäjäryhmä ja luodaan tilannekuva toimialoilla käytetyistä malleista. Työssä huomioidaan kansallisesti tehtävä työ sekä perehdytään olemassa oleviin kansallisiin LAVA-malleihin ja aihepiirin julkaisuihin.
 • Luodaan kaupunkiyhteinen malli päätösvalmistelun ja talousarviovalmistelun lapsivaikutusten arvioimiseksi. Malli sisältää mahdollisuuksien mukaan myös seurannan lapsivaikutusten arvioinnin käytölle.
 • Lapsivaikutusten arvioinnin malli liitetään osaksi kaupunkitasoista päätösten vaikutusten arviointimallia, talousarvion valmisteluohjeita sekä päätösvalmistelijan käsikirjaa.
 • Päätösvalmistelijat sekä talouden ja toiminnan suunnittelijat koulutetaan lapsivaikutusten arvioinnin mallin käyttöön.
 • Nuorisovaltuusto antaa näkemyksensä mallin rakentamiseen ja kutsutaan koulutuksiin. Lapsivaikutusten arvioinnin mallin soveltuvuus haavoittuvassa asemassa oleville varmistetaan.
3. Kaupungin palveluita koskeva palautteenkeruu on lapsiystävällistä, säännönmukaista ja järjestelmällistä
 • Palautteenkeruun ja käsittelyn nykytilanne selvitetään yhteistyössä lasten ja nuorten kanssa ottaen huomioon lasten oikeudet, haavoittuvassa asemassa olevat ja UNICEFin kriteerit palautteenkeruulle (monikanavaisuus, saavutettavuus, esteettömyys, vuoropuhelun merkitys).
 • Valitaan tarkoituksenmukaiset palautteenkeruun ja käsittelyn pilotit ja toteutetaan ja arvioidaan ne.
 • Tehdään jatkosuunnitelma palautteen keruun ja käsittelyn kehittämiseksi.
4. Lapsille suunnatuissa kaupungin palveluissa ehkäistään kiusaamista ja edistetään yhteisöllisyyttä. Lasten kasvuympäristöissä edistetään lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja
 • Lisätään varhaiskasvatuksessa ja toisella asteella työskentelevien tietoisuutta kiusaamisen ilmiöstä ja siihen puuttumisen ohjeistuksista lisätään viestinnän keinoin.
 • Vahvistetaan lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ja harrastustoimijoiden osaamista kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi koulutusten avulla. Huomioidaan lasten ja nuorten esiin nostamat tilanteet, joihin he toivovat aikuisten puuttumista.
 • Tunne- ja vuorovaikutustaitoja vahvistetaan systemaattisesti perusopetuksessa.
 • Lapset ja nuoret toimivat asiantuntijoina koulutuksissa ja niiden sisällöissä sekä viestinnässä. Kokonaisuudessa huomioidaan erilaiset lapsiryhmät.
5. Vahvistetaan lasten ja nuorten turvallisuuden kokemusta kaupunkitiloissa kehittämällä vuorovaikutusta
 • Luodaan yhteistä ymmärrystä ja tilannekuvaa lasten ja nuorten turvallisuuden ja turvattomuuden kokemuksista eri kaupunkitiloissa.
 • Pilotoidaan erilaisia vuorovaikutustapoja lasten ja nuorten kanssa kaupunkiuudistusalueilla. Piloteissa myös selvitetään minkälaisiin kaupunkitiloihin turvattomuuden kokemukset liittyvät. Työhön osallistuu myös kunkin alueen alueellisia yhteistyöryhmiä ja järjestöjä.
 • Haetaan ratkaisutapoja pilotin kokemusten perusteella ja luodaan malleja vuorovaikutukseen erityisesti kaupunkitilan turvattomuuden ehkäisemiseksi.
 • Lapset ja nuoret osallistuvat pilotteihin. Huolehditaan siitä, että haavoittuvassa asemassa olevia lapsiryhmiä otetaan mukaan pilotteihin.

Lapsiystävällinen kunta -työn organisoituminen Helsingissä

Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.

Koordinaatioryhmän puheenjohtaja:

Mikko Vatka
Nuorisoasiainjohtaja
Puh. 09 310 71252
mikko.vatka@hel.fi

Unicef-koordinaattorit:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Elina Rautiainen
Projektipäällikkö
Puh. 09 310 22148
elina.rautiainen@hel.fi

Kaupunginkanslia
Stina Högnabba
Erityissuunnittelija
Puh. 09 310 42525
stina.hognabba@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala
Maria Hyövälti
Maisema-arkkitehti
Puh. 09 310 21346
maria.hyovalti@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Pirjo Mattila
Kehittämisasiantuntija
Puh. 09 310 89122
pirjo.mattila@hel.fi

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Mia Mäntymaa
Kehittämiskonsultti
Puh. 09 310 72924
mia.mantymaa@hel.fi

Ajankohtaista

Helsingin Lapsiystävällinen kunta -työ kiinnostaa kansainvälisesti
7.9.2023

Lapset ja nuoret eivät saa pudota siilojen väliin tai jäädä palloteltaviksi jonoihin
6.6.2023

Lasten ja nuorten ääni kuuluviin: Mikä aiheuttaa turvattomuutta ja missä olo on turvallinen
29.5.2023

Helsinki kouluttaa henkilöstöä lapsen oikeuksista
16.2.2023

Oikeus turvallisuuteen – Lapsen oikeuksien viikon keskustelu
14.11.2022 (Tallenne, 48 min)

Helsinki kehittää lapsen oikeuksien toteutumista
9.6.2022