Lähisuhdeväkivallan ehkäisy

Kuva: Aiko Lohtander

Lähisuhdeväkivalta on merkittävä kansanterveysongelma, joka koskettaa kaikkia yhteiskuntaluokasta, kulttuurista, iästä ja sukupuolesta riippumatta. Lähisuhdeväkivaltaa kohdistuu kuitenkin useammin naisiin ja lisäksi tietyt väestöryhmät ovat erityisen haavoittuvassa asemassa joutua lähisuhdeväkivallan uhriksi. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisy on kansainvälisesti tunnistettu tavoite, jolla edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä ihmisten turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia. Lähisuhdeväkivalta jää usein piiloon. Jotta lähisuhdeväkivaltaan voidaan puuttua, tulee se tunnistaa yhä paremmin.

Väkivalta on vallan, kontrollin tai fyysisen voiman tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista siten, että tämä kohdistuu toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään ja että tämä johtaa tai voi johtaa fyysisen tai psyykkisen vamman syntymiseen, kehityksen häiriytymiseen, perustarpeiden tyydyttymättä jäämiseen tai kuolemaan.

Lähisuhdeväkivalta on väkivaltaa, jonka tekijä ja kohde ovat tai ovat olleet keskenään läheisessä suhteessa. Lähisuhdeväkivalta voi kohdistua henkilön nykyiseen tai entiseen kumppaniin, lapseen, lähisukulaiseen tai muuhun läheiseen.

Lähisuhdeväkivalta voi ilmetä monenlaisilla tavoilla, kuten fyysisenä väkivaltana, henkisenä väkivaltana, vainona, seksuaalisena väkivaltana, lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä, taloudellisena väkivaltana, kunniaan liittyvänä väkivalta ja laiminlyöntinä. Väkivalta on ihmisoikeusrikkomus ja rikos. Lähisuhdeväkivallalla voi olla kauaskantoiset seuraukset väkivallan uhrille tai sille altistuvalle henkilölle. Seuraukset voivat olla terveydellisiä, kuten somaattisia sairauksia ja mielenterveysongelmia, päihdeongelmia tai sosiaalisia ja taloudellisia vaikeuksia.

Kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävä on torjua ja ehkäistä lähisuhdeväkivaltaa. Kunnat ja hyvinvointialueet, valtio sekä järjestöt tuottavat kansalaisille palveluita, joissa autetaan lähisuhdeväkivallan uhreja, tekijöitä ja lähisuhdeväkivallalle altistuneita henkilöitä. Tavoitteena on katkaista lähisuhdeväkivallan kierre, auttaa uhreja selviytymään väkivallan seurauksista sekä tekijöitä katkaisemaan väkivaltaisen käyttäytymisen malli.

Helsingin kaupungin lähisuhdeväkivaltatyöryhmä on yksi kaikkiin väestöryhmiin kohdentuva hyvinvointia, turvallisuutta ja terveyttä edistävä kokoonpano. Työryhmässä työskentelee toimijoita Helsingin kaupungin eri toimialoilta, poliisista, syyttäjäviranomaisesta, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta ja lähisuhdeväkivaltaan erikoistuneista järjestöistä. Työryhmän tehtävä on kouluttaa kaupungin henkilökuntaa lähisuhdeväkivallan ilmiön tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi. Kansalaisille järjestetään tiedotuskampanjoita, joissa kannustetaan hakemaan apua. Työryhmän tehtävä on lisäksi edistää valtakunnallisten suositusten ja toimenpide ehdotusten paikallista toimeenpanoa ja seurata lähisuhdeväkivallan tilannekuvaa Helsingissä.

Rakaskin ihminen voi satuttaa

Apua on tarjolla sekä väkivallan kokijoille että tekijöille – Helsinki kampanjoi lähisuhdeväkivaltaa vastaan