Förebyggande av våld i nära relationer

Bild: Aiko Lohtander

Våld i nära relationer är ett betydande folkhälsoproblem som berör alla oavsett samhällsklass, kultur, ålder och kön. Dock utsätts framför allt kvinnor för våld i nära relationer och dessutom finns det vissa befolkningsgrupper som löper särskilt stor risk för att bli offer för våld i nära relationer. Förebyggandet av våld mot kvinnor och våld i familjen är ett internationellt identifierat mål som främjar jämställdheten mellan könen och människornas trygghet, hälsa och välfärd. Våld i nära relationer är ofta undanskymd. För att kunna ingripa i våld i nära relationer måste vi bli bättre på att identifiera det.

Våld är avsiktlig användning av eller hot om makt, kontroll eller fysisk kraft som riktas mot en annan människa eller en människogrupp och som leder eller kan leda till döden, uppkomst av en fysisk eller psykisk skada, störning av utvecklingen eller att grundläggande behov inte tillfredsställs.

Våld i nära relationer är våld vars utövare och mål är eller har varit i en nära relation till varandra. Våld i nära relationer kan rikta sig mot en persons nuvarande eller tidigare partner, barn, nära släkting eller någon annan närstående.

Våld i nära relationer kan komma till uttryck på många sätt, till exempel som fysiskt våld, psykiskt våld, förföljelse, sexuellt våld, sexuella övergrepp på barn, ekonomiskt våld, hedersrelaterat våld och försummelse. Våld är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och ett brott. Våld i nära relationer kan ha långsiktiga konsekvenser för våldsoffret eller andra personer som blir utsatta. Följderna kan vara hälsorelaterade, till exempel somatiska sjukdomar eller psykisk ohälsa, rusmedelsproblem eller sociala och ekonomiska svårigheter.

Kommunerna och välfärdsområdena har till uppgift att bekämpa och förebygga våld i nära relationer. Kommuner och välfärdsområden, staten och organisationer producerar tjänster för medborgarna för att hjälpa offren för våld i nära relationer, utövarna och andra som blir utsatta. Målet är att bryta våldsspiralen i nära relationer samt att hjälpa offren att hantera följderna av våldet och våldsutövarna att bryta sitt våldsamma beteendemönster.

Helsingfors stads arbetsgrupp för våld i nära relationer arbetar för att främja hälsa, välfärd och trygghet i alla befolkningsgrupper. I arbetsgruppen verkar aktörer från olika sektorer vid Helsingfors stad, polisen, åklagarmyndigheten, Institutet för hälsa och välfärd samt organisationer som är specialiserade på våld i nära relationer. Arbetsgruppen har till uppgift att utbilda stadens personal i att identifiera fenomenet våld i nära relationer och ingripa i det. För medborgarna ordnas informationskampanjer där man uppmuntrar till att söka hjälp. Dessutom har arbetsgruppen till uppgift att främja verkställandet av nationella rekommendationer och åtgärdsförslag lokalt och att följa upp lägesbilden för våld i nära relationer i Helsingfors.

Även nära och kära kan såra

Det finns hjälp att få för både den som utsätts för våld och den som utövar det – Helsingfors kampanjar mot våld i nära relationer