Tillgänglighetsutlåtande


Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller Helsingfors stads webbplats för främjande av välfärd och hälsa. Webbplatsens adress är https://hyte.hel.fi/.

Stadens mål

I fråga om de digitala tjänsternas tillgänglighet har Helsingfors som mål att enligt WCAG-riktlinjerna uppnå minst nivå AA eller bättre, om det rimligen är möjligt.

Status av överensstämmelse med kraven

Denna webbplats uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven som lagen ställer i enlighet med WCAG 2.1-kriterierna på nivå AA med följande uppmärksammade brister.

Icke-tillgängligt innehåll

Innehållet nedan uppfyller ännu inte alla tillgänglighetskrav som ställs i lagen.

Observerade brister

Innehåll som inte är text: Alla icke-dekorativa bilder har inte textmotsvarigheter (WCAG 2.1: 1.1.1 Innehåll som inte är text).

Synligt fokus: Synligt fokus visas inte permanent för alla knappar (WCAG 2.1: WCAG 2.4.7 Synligt fokus).

Länkarnas objekt: Alla länkars objekt är inte tydliga för de som använder assisterande teknik (WCAG 2.1: 2.4.4 Länkens syfte).

Rubriker: Rubrikerna framskrider inte alltid tekniskt enligt den logiska rubrikhierarkien (WCAG 2.1: 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter).

Kontrast: På webbplatsen finns innehåll med text vars kontrast i förhållande till bakgrunden ligger under minimibestämmelsen (WCAG 2.1: 1.4.3 Kontrast (minimi).

Webbplatsens språk: Allt innehåll på webbplatsen finns inte tillgängligt på olika språkversioner (WCAG 2.1: 3.1.2 Språk för del av sida).

PDF-filer: På webbplatsen finns PDF-filer med delar i strukturen som inte har kodmärkts tekniskt för användarna av assisterande teknik (såsom bilder, rubriker, länkar) och vars sidorubriker, primära språk eller logiska inriktningsordning inte har definierats. Alla bilder/grafer har heller inte textmotsvarigheter. I vissa filer ligger även rubrikernas kontrast under den definierade minimigränsen och enbart färg har använts för att visa betydelse i grafer (WCAG 2.1: 1.1.1 Innehåll som inte är text, 1.3.1 Information och relationer, 1.3.2 Meningsfull ordning, 1.4.1 Användning av färger, 1.4.3 Kontrast (minimi), 2.4.2 Sidans titel, 3.1.1 Sidans språk).

PowerBI-sammandragsrapport: Tangentbordsinriktningen framskrider inte logiskt och innehållet är inte tillgängligt med assisterande teknik, eftersom knapparna inte har tillgängliga namn och alla ändringar i innehållet förmedlas inte automatiskt. Alla bilder och grafer har inte textmotsvarigheter, kontrasten är delvis under minimidefinitionerna och i graferna anvisas betydelse enbart med hjälp av färg (WCAG 2.1: 1.1.1 Innehåll som inte är text, 1.4.1 Användning av färger, 1.4.3 Kontrast (minimi) 2.4.3 Fokusordning, 4.1.2 Namn, roll, värde, 4.1.3 Meddelanden som anger status).

Åtgärdande av brister

Vi strävar efter att åtgärda upptäckta tillgänglighetsbrister kontinuerligt. Allt eftersom bristerna åtgärdas uppdateras förteckningen över tillgänglighetsbrister i denna redogörelse.

Erhållande av uppgifter i tillgänglig form

Innehåll som på grund av de nämnda bristerna inte är tillgängligt fås från den ansvarige för den här webbplatsen:

E-post helsinki.palaute@hel.fi
Responsformuläret på
https://palautteet.hel.fi/sv/

Staden strävar efter att besvara förfrågningar inom rimlig tid.

Upprättande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande upprättades den 15 december 2023.

Bedömning av tillgänglighet

I bedömningen av tillgängligheten har vi följt Helsingfors stads arbetsanvisning och metoder som strävar efter att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsfaser.

Tillgängligheten har kontrollerats genom auditering av en extern expert samt genom självvärdering.

Tillgängligheten har kontrollerats med hjälp av automatisk tillgänglighetskontroll samt manuell kontroll av webbplatsen och innehållet.

Missförhållanden som rapporterats av bedömningsverktygen har granskats och vid behov åtgärdats.

Den externa expertrevisionen utfördes av Unicus Oy.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsens tillgänglighet sköts med kontinuerliga kontroller då tekniken eller innehållet ändras, och med regelbundna kontroller. Detta utlåtande uppdateras vid ändringar av webbplatsen och kontroller av tillgängligheten.

Respons och kontaktuppgifter

För webbplatsens tillgänglighet svarar:
Stadskansliet, kommunikationsavdelningen, extern kommunikation
city.helsinki@hel.fi

Anmälan om icke tillgängligt innehåll

Om användaren upplever att tillgänglighetskraven trots allt inte uppfylls kan hen göra en anmälan per e-post till helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformuläret på https://palautteet.hel.fi/sv/.

Begäran om uppgifter i tillgängligt format

Om användaren upplever att hen inte får webbplatsens innehåll i tillgängligt format kan informationen begäras per e-post till helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformuläret på https://palautteet.hel.fi/sv/. Staden strävar efter att besvara förfrågningar inom rimlig tid.

Rättsskydd för tillgänglighet, verkställighetsförfarande

Om en person upplever att hen inte får svar på sin anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan ärendet anmälas till regionförvaltningsverket i Södra Finland. Webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland innehåller detaljerade uppgifter om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillganglighetskrav.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel: 0295 016 000

Öppettider: må–fr kl. 8.00–16.15

Helsingfors stad och tillgänglighet

Staden främjar tillgängligheten till de digitala tjänsterna genom att göra publiceringsarbetet enhetligt och ordna utbildning i tillgänglighet för sin personal.

Tillgänglighetsnivån på webbplatserna kontrolleras kontinuerligt när webbplatserna underhålls. Staden reagerar omedelbart på brister som framkommer. Nödvändiga ändringar genomförs så snabbt som möjligt.

Personer med funktionsnedsättning och användare av hjälpmedelsteknik

Staden ger rådgivning och stöd för personer med funktionsnedsättning och användare av hjälpmedelsteknik. Stöd kan fås på de rådgivningssidor som anges på stadens webbplatser och hos telefonrådgivningen.

Godkännande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande godkändes den 27 december 2023.

Stadskansliet, kommunikationsavdelningen, extern kommunikation
Helsingfors stad