Främjande av hälsa och välfärd i Helsingfors

Bild: Julia Kivelä

Målen för främjande av hälsa och välfärd i Helsingfors är att främja stadsinvånarnas hälsa, välfärd och trygghet i deras vardagsmiljöer. Arbetet för främjande av hälsa och välfärd främjar rättvisa, jämlikhet och invånarnas möjligheter till delaktighet, förebygger skillnader i hälsa och välfärd, utslagning och ensamhet, främjar användningen av kunskapsbaserade förebyggande verksamhetssätt och modeller samt stödjer utvecklingen av en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad. Främjandet av hälsa och välfärd görs genom samarbete mellan stadens sektorer och andra partners. Arbetet siktar sig till individer, familjer, gemenskaper och samfund, befolkningen och deras livsmiljöer.

Enligt Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 Läge för tillväxt ska alla Helsingforsbor, oavsett ålder och hälsotillstånd, kunna leva ett gott och tryggt liv på sitt eget sätt. Stadsinvånarna har möjlighet att förverkliga sig själva och skapa möjligheter att öka sitt välbefinnande. Jämlikhet, jämställdhet, mänskliga rättigheter och upplevelser av delaktighet är förutsättningen för ett gott liv.  Helsingforsborna har av möjlighet att leva trygga liv i ett trivsamt och vackert stadsrum i positivt särpräglade stadsdelar.

Enligt den förnyade lagstiftningen ska kommunen främja invånarnas hälsa och välfärd och i sin strategiska planering sätta upp mål för främjandet av hälsa och välfärd och fastställa åtgärder som stödjer målen. Kommunen ska följa kommuninvånarnas levnadsförhållanden, hälsa och välfärd och de faktorer som påverkar dessa i varje område och inom varje befolkningsgrupp. Fullmäktige i kommunen ska årligen lämnas en rapport om kommuninvånarnas hälsa och välfärd, de faktorer som påverkar dessa och de åtgärder som har vidtagits. Dessutom ska det i kommunen en gång per fullmäktigeperiod utarbetas en välfärdsberättelse och välfärdsplan för fullmäktige om de frågor som nämnts ovan.

Arbetet för främjande av hälsa och välfärd läggs upp enligt de tyngdpunkter som väljs för varje fullmäktigeperiod.

Åren 2022–2025 främjas

  • psykiskt välbefinnande
  • hobbymöjligheter och möjligheter till en aktiv fritid
  • vardagsmotion
  • sunda levnadsvanor
  • uppkomsten av goda befolkningsrelationer
  • utvecklingen av en trygg och vacker stad

Styrgruppen för främjande av hälsa och välfärd styr stadens arbete för främjande av hälsa och välfärd och sätter upp riktlinjerna för det. Styrgruppen har tillsatts med stadsstyrelsens beslut och direktörerna för sektorerna turas om med att sköta ordförandeposten. Samordningen av främjandet av hälsa och välfärd på stadsnivå åligger stadskansliets strategiavdelning.

Helsingfors fortsätter att tillämpa den nuvarande lednings- och samordningsmodellen för främjande av hälsa och välfärd efter social- och hälsovårdsreformen. Också social- och hälsovårdssektorn och Räddningsverket ingår i modellen. Verksamhetssättet utvecklas när behov uppstår med beaktande av den reviderade lagstiftningen. Som en del av verkställandet av social- och hälsovårdsreformen deltar Helsingfors stad dessutom i samarbetet för främjande av hälsa och välfärd med välfärdsområdena i Nyland och HUS.