Samarbetsnätverket Partnership for Healthy Cities

Bild: Ilkka Ranta-aho

New Yorks före detta borgmästare, grundaren av Bloomberg Philantrophies Michael R. Bloomberg bjöd hösten 2019 in Helsingfors stad som medlem i samarbetsnätverket Partnership for Healthy Cities som finansieras av Bloomberg Philantrophies. Verksamheten i nätverket är bunden till borgmästare och städernas ledning och i nätverket ingår för närvarande 70 städer runt om i världen.

Huvudmålet för samarbetet är att förebygga ökningen av icke-smittsamma sjukdomar (t.ex. cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i andningsorgan, diabetes och psykisk ohälsa) och att minska antalet olyckor med hjälp av olika slags förebyggande interventioner. Samarbetet finansieras genom seminarier och utbildningar och genom att dela ut en årlig finansiering till städerna med beaktande av målen för utveckling av verksamheten. Världshälsoorganisationen WHO bidrar med nätverkskraft och teknisk sakkunskap till partnerskapet. För ledningen av samarbetsnätverket och det praktiska genomförandet ansvarar den internationella hälsoorganisationen Vital Strategies. Konsulter utsedda av dem har väglett vårt arbete vid Helsingfors stad.

För åren 2020–2022 fick Helsingfors stad finansiering för ett projekt som syftade till att utveckla och pilottesta en modell för främjande av en trygg och aktiv skolväg för barn samt barns vardagsmotion. I arbetet låg fokus på hur den byggda miljön påverkar attraktionskraften för en aktiv skolväg och på kunskaperna om att ju attraktivare gång och cykling upplevs som färdsätt, desto oftare väljs de som det huvudsakliga färdsättet.

Ledning av främjandet av hälsa och välfärd med information utanför servicesystemet

Helsingfors stad utnyttjar de nya och unika informationen om hälsa och välfärd som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har samlat in utanför servicesystemet. Utvecklingsarbetet som leds av THL utvecklar och producerar en uppföljningsmodell för planering och tilldelning av resurser till främjandet av hälsa och välfärd. Modellen är avsedd för kommunens planerare och beslutsfattare. Projektfinansieringen för 2023 används för att köpa experttjänster från THL som producerar en förädlad analys av sina data tillsammans med befintliga regionala data om Helsingfors för Helsingfors stad.

Uppgifter samlas in och uppdateras systematiskt om följande ämnen:

  • livsmedelsförsäljning från K- och S-kedjornas data
  • betalningsanmärkningar
  • personer som har hobby- och tävlingslicenser för idrott
  • ungas samtal i Mieli ry:s chatt Sekasin
  • regionala styrkor och utvecklingsobjekt om vilka uppgifter samlas från olika källor.

Av uppgifterna har man producerat för Helsingfors ett Power Bi-skrivbord som kan användas för att ta fram prognoser, lägesbilder och indikatorer som behövs i ledningen av främjandet av hälsa och välfärd. Eftersom uppgifterna uppdateras regelbundet är det möjligt att utvärdera förändringar och vid behov reagera på dem. Detta möjliggör ett samarbete med sektorerna i Helsingfors när lämpliga åtgärder planeras. Materialet gör det möjligt att ta fram analyser av åldersgrupper och delområden gällande Helsingfors stad och är därför ett viktigt instrument när man forskar kring segregationen i Helsingfors stad. Projektet är kopplat till Helsingfors stadsstrategi och mer specifikt till programgruppen för segregation.