Förebyggande rusmedelsarbete

Bild: Julia Kivelä

Syftet med det förebyggande rusmedelsarbetet är att förebygga och minska de skadeverkningar som rusmedelsbruk orsakar för brukaren, dennes närstående och samhället genom att stärka skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna, minska skadeverkningarna, öka förståelsen för rusmedelsfenomenet och främja rättigheterna för dem som använder rusmedel. Till stadsinvånarna produceras information om de skadeverkningar som rusmedel orsakar och verktyg för att förebygga användning av rusmedel. Förebyggande rusmedelsarbete görs såväl på basnivån som i mångprofessionella sakkunnignätverk.

Helsingfors nätverk för förebyggande rusmedelsarbete

År 2020 grundandes Helsingfors nätverk för förebyggande rusmedelsarbete i vilket det utöver representanter för Helsingfors stad även finns representanter för organisationssektorn och statsförvaltningen. I nätverkets verksamhet ingår behandling av aktuella ärenden inom det förebyggande rusmedelsarbetet, informationsutbyte och framtagning av ett stabilt informationsunderlag för det förebyggande rusmedelsarbetet, presentation av bra verksamhetsmodeller och goda praxis samt samarbete med universitet. Med sitt arbete främjar nätverket för förebyggande rusmedelsarbete för egen del Helsingforsbornas hälsa och välfärd.

I Helsingfors är stadsstyrelsen organet med ansvar för det förebyggande rusmedelsarbetet enligt lagen om förebyggande rusmedelsarbete.

Verksamhetsmodellen Pakka

Verksamhetsmodellen Pakka är en finländsk, forskningsbaserad metod för det lokala arbetet för förebyggande av rusmedelsskador. Tyngdpunkten i verksamhetsmodellen ligger på att ingripa i tillgången till alkohol, tobak och penningspel.

I verksamhetsmodellen utförs förebyggande rusmedelsarbete med fokus på lokala gemenskaper med målet att

  • minska användningen av rusmedel, rökning och problematiskt spelande hos unga och vuxna
  • höja åldern då människor börjar dricka, röka och spela penningspel
  • minska drickande i berusningssyfte och dess skadeverkningar
  • systematiskt förebygga skadeverkningarna från alkohol, rökning och penningspel i området och regionen i samarbete med ett mångprofessionellt nätverk.

Pakka-åtgärder är till exempel årliga, integrerade provköp på försäljningsställen, kundutvärderingar av restauranger och olika slags omsorgskampanjer riktade till unga.

I Helsingfors Pakka-arbete ingår den mångprofessionella Pakka-styrgruppen som består av anställda vid stadens olika sektorer och representanter för Helsingfors polis och Regionförvaltningsverket i Södra Finland samt föreningen Ehyt ry. Utöver de ovan nämnda är också representanter för dagligvaruhandeln med i arbetsgruppen för Pakka-utbudet.