Förebyggande rusmedelsarbete

Bild: Julia Kivelä

Syftet med det förebyggande rusmedelsarbetet är att förebygga och minska de skadeverkningar som rusmedelsbruk orsakar för brukaren, dennes närstående och samhället genom att stärka skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna, minska skadeverkningarna, öka förståelsen för rusmedelsfenomenet och främja rättigheterna för dem som använder rusmedel. Till stadsinvånarna produceras information om de skadeverkningar som rusmedel orsakar och verktyg för att förebygga användning av rusmedel. Förebyggande rusmedelsarbete görs såväl på basnivån som i mångprofessionella sakkunnignätverk.

Helsingfors nätverk för förebyggande rusmedelsarbete

År 2020 grundandes Helsingfors nätverk för förebyggande rusmedelsarbete i vilket det utöver representanter för Helsingfors stad även finns representanter för organisationssektorn och statsförvaltningen. I nätverkets verksamhet ingår behandling av aktuella ärenden inom det förebyggande rusmedelsarbetet, informationsutbyte och framtagning av ett stabilt informationsunderlag för det förebyggande rusmedelsarbetet, presentation av bra verksamhetsmodeller och goda praxis samt samarbete med universitet. Med sitt arbete främjar nätverket för förebyggande rusmedelsarbete för egen del Helsingforsbornas hälsa och välfärd.

I Helsingfors är stadsstyrelsen organet med ansvar för det förebyggande rusmedelsarbetet enligt lagen om förebyggande rusmedelsarbete.

Verksamhetsmodellen Pakka

Verksamhetsmodellen Pakka är en finländsk forskningsbaserad metod för förebyggande rusmedelsarbete som är utvecklad för lokalt förebyggande av skadeverkningar av alkohol, tobak och penningspel. Syftet med förebyggande rusmedelsarbete är påverka efterfrågan på och tillgången till rusmedel och på så sätt påverka användningen av rusmedel. Pakka-modellen används flitigt vid välfärdsarbete med kommuninvånare i olika åldrar. Arbete med Pakka-modellen finns nedtecknat i Helsingfors välfärdsplan 2022–2025.

På nationell nivå utvecklas och samordnas arbetet med Pakka-modellen av Institutet för hälsa och välfärd. Tyngdpunkten i verksamhetsmodellen Pakka är att påverka tillgången till alkohol, tobaksprodukter, nikotinprodukter och penningspel.

Forskning visar att arbete med Pakka-modellen kan:

  • förbättra tillämpandet av åldersgränser på ställen där produkterna säljs
  • minska tillgången till alkohol och nikotinprodukter för minderåriga
  • stöda rusmedelsfriheten hos minderåriga och påverka invånarnas attityder till minderårigas drickande
  • minska serverandet av alkohol till berusade personer på restauranger.

Pakka-åtgärder som görs i Helsingfors är till exempel rusmedelsenkäten för invånarna som ordnas vartannat år. På somrarna ordnas också Terrass-Pakka där syftet är att diskutera ansvar tillsammans med restaurangpersonal. Närvaro i näringslivet är kärnan i Pakka-verksamheten. I sitt arbete ser företagare och personal inom restauranger och butiker till att försäljningen sker ansvarsfullt.

Helsingfors arbete med Pakka-modellen stöds av styrgruppen för Pakka. Förutom stadens anställda inom sektorerna ingår även Helsingforspolisen och representanter för Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf i den. Förutom de ovannämnda deltar även näringslivet, vakthållningen och en representant för Vanda och Kervo välfärdsområde i huvudstadsregionens arbetsgrupp för arbete med Pakka-modellen.

Rökfritt Helsingfors

Helsingfors stad förklarade sig 2007 som en rökfri stad och har sedan dess arbetat systematiskt för att främja rökfria och nikotinfria levnadsvanor genom att skapa strukturer och verksamhetsmodeller som stöder de rökfria och nikotinfria levnadsvanorna och genom att genomföra åtgärder i enlighet med tobakslagen. Nätverket Rökfritt Helsingfors som ingår i stadens nätverkshelhet för förebyggande rusmedelsarbete grundades efter programmet Rökfritt Helsingfors (2007–2015).

Kriterierna för Rökfritt Helsingfors infördes genom stadsfullmäktiges beslut 2007.

Nätverket Rökfritt Helsingfors

Nätverket är ett koordinerande nätverk av sakkunniga som stöder tobaks- och nikotinförebyggande arbete. Nätverket har till uppgift att stödja sektorerna i att förebygga och minska användningen av tobaks- och nikotinprodukter samt att främja rökfria miljöer. Nätverket övervakar och rapporterar också om hur det tobaks- och nikotinförebyggande arbetet framskrider i enlighet med de nationella målen och stadens egna mål.

Dessutom sprider det information och god praxis samt utför nätverkssamarbete med Helsingfors stads olika sektorer och frivilligorganisationer för att förebygga och minska användningen av tobaks- och nikotinprodukter.

Tillsynen enligt tobakslagen i Helsingfors ingår i arbetsuppgifterna för stadens miljötjänster. Uppgifter inom tobakstillsynen baserar sig i regel på tobakslagen och hälsoskyddslagen samt bestämmelser som utfärdats med stöd dem. Under de senaste åren har uppgifterna inom tobakstillsynen betydligt ökat i och med ändringar av tobakslagen. 

De mest centrala uppgifterna inom tobakstillsynen hänför sig till övervakning av försäljning av produkter som omfattas av tobakslagen, övervakning av rökförbud och rökrestriktioner samt reklamer för tobaksprodukter. För övervakningen enligt tobakslagen upprättar miljötjänsterna årligen en tillsynsplan enligt vilken övervakningen genomförs.

Helsingfors stads miljötjänster är sakkunnig i övervakningen enligt tobakslagen inom nätverket Rökfritt Helsingfors. Ett av fokusområdena i tillsynsplanen i enlighet med tobakslagen är sedan 2020 samarbete med stadens förebyggande rusmedelsarbete.

Mer om ämnet samt hjälp och stödtjänster för att sluta röka och använda nikotinprodukter:

Institutet för hälsa och välfärd: Sluta röka

Omaolo: Coachningsprogrammet för att sluta röka

Andningsförbundet: Rök- och nikotinfritt liv

Rådgivningsbyrån

Skolhälsovård