Palveluketjumallit

Ilmiöpohjaiset palveluketjut lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisessä

Suurimmalla osalla lapsuus näyttää turvatulta, mutta osan lapsista elämään kasautuu useita erilaisia haavoittavia tekijöitä jo verrattain varhain. Yhteiskunnalliset sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimet eivät ole onnistuneet ehkäisemään pahoinvointia kaikkien lasten elämänpoluilla. Haavoittavia ja ylisukupolvisesti lasten elämässä ja lapsiperheissä esiintyviä ilmiöitä ovat muun muassa lähisuhdeväkivalta, päihteet ja riippuvuudet sekä aikuisten, lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmat. Tästä syystä juuri nämä ilmiöt ovat Helsingissä kaupunkistrategiaan perustuvia kehittämisen painopisteitä.

Tällaisten niin sanottujen ilkeiden ongelmien hahmottaminen vaatii kokonaisuuksien systeemistä ymmärrystä ja kestävät tulokset edellyttävät usein monialaista yhteistyötä. Helsingissä näiden ilmiöiden sekä lasten ja nuorten kasautuvaa pahoinvointia aikaansaavien vaikutusten taklaamiseen pyritään löytämään ratkaisuja kehittämällä toimialarajat ylittäviä ilmiöpohjaisia palveluketjuja.

Palveluketju on palvelukokonaisuus, joka muodostuu tietylle asiakasryhmälle tarkoitetuista perättäisistä tai osin yhtäaikaisesti toteutuvista palveluista. Ilmiöpohjaiset palveluketjut ovat palvelutuotannon ohjauksen väline yhteensovittamisen varmistamiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.

  • Palveluketju on kokonaisvaltainen tapa ohjata erilaisia asiakkaan hoito- ja palveluprosesseja yli sektori-, organisaatio- ja ammattirajojen.
  • Palveluketju on tietyn asiakasryhmän tarpeiden mukainen yhdistelmä ja kokonaisuus hoitoja ja palveluja huomioiden kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset ja yksityiset palvelut, kuntien ja järjestöjen palvelut sekä kasvupalvelut.
  • Palveluketju sisältää sekä ilmiötä ehkäisevät että korjaavat/hoitavat toimenpiteet.
  • Palveluketjussa kukin toimija vastaa omasta palveluosuudestaan, tarvittaessa avun pyytämisestä ja tarjoamisesta muille toimijoille sekä asiakkaan sujuvasta ja oikea-aikaisesta siirtymisestä toisen tuottajan tai palveluyksikön palveluihin.

Myös Sote-uudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on vahvistaa palvelujen integraatiota. Lasten ja nuorten sujuvat palveluketjut rakentuvat sivistystoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon tuottamista palveluista, jotka muodostavat asiakkaalle kokonaisuuden hänen tarvitsemistaan palveluista. Palvelujen yhteensovittamisesta hyötyvät erityisesti paljon tai monialaisesti palveluja tarvitsevat asiakkaat. Lapset, nuoret ja perheet, joilla on elämäntilanteessa monta kuormittavaa asiaa samaan aikaan, kuuluvat tähän asiakasryhmään. Toimiva palveluintegraatio säästää myös kustannuksia.